THÔNG TIN TRÌNH DIỄN THỰC TẾ TỈNH TIỀN GIANG

PHÂN VI SINH BioNATA

 

Đối chứng Câi lậy - Tiền giang:

- Năng suất 1,6 tấn/1.700m2 (trên 8,5tấn/ha) - lúa đã khô

- Thực hiện lấy đất đối chứng loại C (đất gò) - với đất sử dụng urê là đất trũng